Pirkimo taisyklės

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Pirkėjas), perkant apgyvendinimo, pervežimo paslaugas arba lėktuvo bilietus (toliau – paslaugos), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Bendrovės (UAB „Festimo kelionės“, įmonės kodas 304695755, registruotos buveinės adresas Naugarduko 72, 2 aukštas, Vilnius) teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, bei grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su paslaugų pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje www.festimotravel.lt  (toliau – internetinė svetainė) susijusios nuostatos.
 2. Bendrovė, per festimotravel.lt svetainę arba kreipiantis klientui tiesiogiai, platina šias savarankiškos kelionės paslaugas:

2.1. apgyvendinimo paslaugą – tai pasirinktos siūlomos apgyvendinimo vietos pasirinkimas, kuris suteikia galimybę laikinai apsistoti gyvenamosiose patalpose, pagal galimybes ir sutartą laikotarpį;

2.2. pervežimo paslaugą – tai pervežimo paslauga, kuri užtikrina keleivių pasitikimą oro uoste ir pervežimą iš oro uosto į pasirinktą apgyvendinimo lokaciją, bei į oro uostą iš pasirinktos apgyvendinimo lokacijos (pasirinktinai);

2.3. bilietų pardavimo paslaugą – tai sutartos krypties bilieto pardavimas, sutartai datai, su arba be papildomų naudų (pasirinktinai).

 1. Pagrindinės Bendrovės teikiamos paslaugos apima prekių/paslaugų platinimo paslaugas internetinėje svetainėje, taip pat visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia ar gali teikti ateityje.
 2. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi Pirkėjai, kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis internetinėje svetainėje arba kurie kreipiasi tiesiogi įmonės kontaktais.
 3. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.
 4. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjas sudaro su Bendrove, neatskiriama dalis.
 5. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje.

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1. Kadangi Bendrovė parduoda prekes/paslaugas tokioms paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitokių tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugų teikėjo ir paslaugos naudotojo dėl įsigytos paslaugos suteikimo.
 2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinamos prekės/paslaugos, teikimo sąlygų. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos prekę įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję pekes/paslaugas, pateikiama internetinėje Bendrovės svetainėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.
 1. Paslaugos Pirkėjams užsakomos:

10.1 įsigyjant lėktuvo bilietus – tik pilnai atsiskaičius su Bendrove.

10.2 įsigyjant pervežimo paslaugas – pilnai atsiskaičius su Bendrove arba rezervavus atsiskaitoma tiesiogiai, po įvykdytos pervežimo paslaugos , su Paslaugos tiekėju.

10.3 įsigyjant apgyvendinimo paslaugą – sumokamas avansas (ne mažiau 20 %), o likusi suma sumokama ne vėliau kaip iki apgyvendinimo pradžios likus 21 dienai. Nesumokėjus likusios sumos iki nustatyto termino pabaigos – rezervacija atšaukiama, o avansas pirkėjui nėra grąžinamas ir įskaitomas Bendrovei kaip rezervacijos atšaukimo mokestis.

 1. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir ar kitas paslaugų teikimo sąlygas, kurios nėra numatytos šiose Taisyklėse apie tai viešai informuodama internetinėje svetainėje.
 2. Bendrovė neatsako už žalą Pirkėjui ar kitiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado Paslaugų teikėjui teikiant atitinkamą paslaugą.
 3. Paslaugos pirkimo dokumentai arba patvirtinimai, Pirkėjui išsiunčiami Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. (pvz: lėktuvo bilietas, arba raštiškas patvirtinimas apie apgyvendinimo arba pervežimo patvirtinimo paslaugas).

III SKYRIUS

PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Bendrovės laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, perveda visą sumą (arba sutartinai – avansinį mokėjimą) nurodytais įmonės rekvizitais ir galioja iki visiško paslaugų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo ir neatlikinėti pavedimo. Gautas mokėjimas patvirtina, kad Pirkėjas susipažino su šiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka.

IV SKYRIUS

PIRKĖJO IR BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas internetinėje svetainėje arba kitais kanalais, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių/paslaugų kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį). Už prekes Pirkėjas sumoka nurodytuose bankuose bei rekvizituose.
 4. Nuo paslaugos įsigijimo momento, Pirkėjas tampa pats asmeniškai atsakingas už įsigytą paslaugą bei jo paties užsakytas sąlygas (pvz: kad nepavėluotų į skrydį kuriam buvo užsakyti bilietai ir kt.), jis įsipareigoja neatskleisti jų tretiesiems asmenims, kurie galėtų neteisėtai pasinaudoti paslauga.
 5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 6. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbiant internetinėje svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
 7. Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti paslaugas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais pagrindais.
 8. Bendrovė, jei Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, turi teisę: atsisakyti suteikti paslaugas; panaikinti Pirkėjo užsakymą; kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti Pirkėjo duomenis; neribotam laikui panaikinti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis; panaikinti Pirkėjo registraciją internetinėje svetainėje; naudotis bet kokiomis kitomis teisinėmis priemonėmis.
 9. Bendrovė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
 10. Bendrovė įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis. Bendrovė nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė svetainė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Bendrovė neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis (duomenis būtina visada sutikrinti prieš/po užsakymo).
 11. Bendrovė įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

V SKYRIUS

DEPOZITAS IR GRĄŽINIMO TVARKA

26.Pirkėjui pinigai už įsigytus lėktuvo bilietus nėra grąžinami. Pirkėjui už įsigytą apgyvendinimo paslaugą bei rezervuotą tikslią jos datą, pinigai nėra grąžinami. Pirkėjui už įsigytą pervežimo paslaugą – pinigai nėra grąžinami.

 1. Jei paslaugos aprašyme nurodytas paslaugas teikiantis Paslaugų teikėjas atšaukė paslaugą ar kitaip pakoregavo esminį paslaugos kriterijų, t. y. – datą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl tos paslaugos pakeitimo arba pinigų grąžinimo (kai tai yra apgyvendinimo arba pervežimo paslauga) ir tiesiogiai kreiptis į paslaugos tiekėją (kai tai yra aviabilietų/skrydžio paslauga).
 2. Bendrovė pinigus Pirkėjui perveda per 30 dienų nuo prašymo gavimo ir patvirtinimo.
 3. Paslaugos nėra keičiamos į kitas prekes.
 4. Užsakius apgyvendinimą, be apgyvendinimo kainos, pervedamas ir 200 EUR depozitas, kuris garantuoja apartamentų nuostolių atlyginimą, jei sugadinama ar kitaip pridaroma žala apartamentuose. Depozitas grąžinamas po kelionės, per 7 kalendorines dienas, jei nėra pridaryta nuostolių. Jei Depozitas nepervedamas kartu su apartamentų apmokėjimu – pirkėjas lygiai taip pat atsako už apartamentuose padarytus nuostolius ir privalojuos padengti visus.

VI SKYRIUS

APRIBOJIMAI, DRAUDIMAI, PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI

 1. Internetinėje svetainėje pateikiama medžiaga, prekiniai ženklai ir kita informacija yra išimtinai Bendrovės ir jos partnerių nuosavybė. Platinti ar kitaip disponuoti tokia informacija griežtai draudžiama. Dėl Bendrovės interesų pažeidimo, Bendrovė gali kreiptis į policiją ar kitas kompetentingas institucijas.
 2. Visos prekių/paslaugų autorinės teisės priklauso Bendrovei ir jos partneriams.
 3. Jei paslaugos buvo įsigytos iš trečiųjų asmenų, o ne tiesiogiai iš Bendrovės, toks asmuo neturi jokios teisės reikšti pretenzijų Bendrovei dėl paslaugos negaliojimo.
 4. Pirkėjas prieš įsigydamas paslaugas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, informacija pateikta internetinėje svetainėje ir su visa kita viešai Bendrovės pateikiama informacija.
 5. Pirkėjas naudodamasis internetine svetaine privalo:

35.1. nenaudoti jokių įrenginių, prietaisų ar programų, kurios gali sutrikdyti internetinės svetainės veiklą;

35.2. nenaudoti jokių įrenginių, prietaisų ar programų, kurios apkrautų internetinės svetainės darbą;

35.3. nekopijuoti ar kitaip neplatinti jokios Bendrovės internetinėje svetainėje pateikiamos informacijos be Bendrovės rašytinio sutikimo.

 1. Teikiant Bendrovei užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti tikrą ir neklaidinančią informaciją.
 2. Pirkėjas, įsigydamas apgyvendinimo paslaugą, supranta ir sutinka laikytis tvarkos, švaros palaikymo patalpose bei elgesio normų etiketo, bei supranta, kad įsipareigoja neskleisti triukšmo ar kitaip netrikdyti aplinkinių gyventojų ramybės. Pirkėjas įsipareigoja palikti apgyvendinimo patalpas tokias, kokias rado atvykus, taip pat įsipareigoja atlyginti jų pačių pridarytą žalą apartamentams ar apartamentų teritorijai. Tokiu atveju, kai nustatoma žala, depozitas nėra grąžinamas ir padengia nuostolius. Jei patirtų nuostolių suma yra didesnė nei depozitas – pirkėjas įsipareigoja atlyginti padarytą žalą primokėdamas tokią sumą, kokiai yra pridaryta žala.

VII SKYRIUS

PREKĖS, KURIOMS TAIKOMA NUOLAIDA ARBA NEMOKAMOS PREKĖS

 1. Bendrovė turi teisę nuspręsti tam tikras prekes/paslaugas teikti su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie tokias prekes pateikiama internetinėje svetainėje arba kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR INFORMACIJOS SUTEIKIMAS

 1. Užsakius paslaugą/prekę, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Bendrovei savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Bendrovė tvarkytų tiek jo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Pirkėjas gali prenumeruotis naujienlaiškį paspaudus mygtuką “Prenumeruoti naujienlaiškį”, tada Pirkėjas automatiškai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, atsiuntęs prašymą dėl naujienlaiškio atsisakymo į bendrovės el. paštą. Bendrovė visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės elektroninėje svetainėje pateiktais duomenimis (el. paštu: info@festimotravel.lt).
 4. Atliekant avansinį arba pilną apmokėjimą, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
 5. Atlikus avansinį arba pilną mokėjimą, Pirkėjas patvirtina, kad jis žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

IX SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Pirkėjas pretenzijas/reikalavimus/nusiskundimus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:

44.1. el. paštu – info@festimotravel.lt;

44.2. registruotu laišku, laišką siunčiant adresu: Perkūnkiemio g. 19, LT-12120 Vilnius

 1. Ginčai sprendžiami šalių, t. y. Bendrovės ir Pirkėjo, derybomis. Šalims taikiai nesusitarus, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.